สารคดีเชิงข่าว : Donate Workshop

     ความสามารถของบุคคลกรด้านการทำงาน เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานในองค์กร เนื่องจากว่าหากบุคคลากรในองค์กรขาดความสามารถภาพรวมขององค์กรย่อมขาดประสิทธิภาพแม้ว่าประสิทธิผลจะเกิดขึ้นก็ตาม แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ดูไม่สมเหตุสมผลของความสามารถของบุคคลากร ว่าจะเป็นไปได้อย่างไร บุคคลากรแต่ละคนย่อมจบการศึกษามาจากสถาบันทางการศึกษาทุกคน นั่นเป็นเครื่องยืนยันความสามารถของบุคคลากรแล้ว แต่ถ้าหากมองลึกลงไปถึงขั้นตอนและกระบวนการทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของการศึกษาในปัจจุบัน เหมาะสมแก่การสร้างความรู้และประสบการณ์แล้วหรือยัง หรือจะเป็นตัวอาจารย์ผู้สอนที่มุ่งเน้นเพียงการสร้างผลงานของตน และจัดการเรียนการสอนแบบ “ปิ้งสไลด์” ย่อมไม่แปลกที่นักศึกที่จบไปเมื่อเปลี่ยนสถานะมาเป็นบุคคลากรขององค์กร ย่อมขาดความสามารถในการทำงาน

ทักษะขั้นพื้นฐานในการทำงานของคนเชียงใหม่

     เมื่อพูดถึงลักษณะขั้นพื้นฐานในการทำงาน เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน และมีผลต่อการเรียนรู้และการสร้างประสบการณ์ในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง โดย นายณัฐพล จิตรีชาติ ผู้จัด Donate Workshop มองว่า โดยพื้นฐานแล้วการทำงานไม่ว่าอาชีพใดก็ไม่ควรให้คนใดคนหนึ่งเป็นเหมือน “Superman” ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น เนื่องจากว่าในแต่ละบริษัทย่อมมีรูปแบบการทำงานแบบแบ่งสายงานหรือแบ่งงานกันรับผิดชอบอยู่แล้ว เช่น การทำเว็บไซต์ ต้องมีฝ่าย Graphic Design, ผู้ดูแลฐานข้อมูล และผู้เขียนเว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งการแบ่งงานกันทำจะทำให้การทำงานบรรลุผลเร็วยิ่งขึ้น

     ด้านอาจารย์ประกาศิต พรหมกิ่งแก้ว อาจารย์ประจำแขนงวิชาสื่อใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มองว่าเราได้รับการซึมซับทักษะด้านไอทีทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือเดิมที เมื่อเราสมัครเรียนเราจะได้เพียงรหัสนักศึกษา แต่ปัจจุบันเราจะได้ E-Mail ของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าถึงบริการต่างๆของสถานศึกษา อีกทั้งการศึกษาและการทำงาน ทำให้นักศึกษาและผู้ใช้งานจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐานต่างๆ บวกกับการพัฒนาด้านนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว และราคาที่ถูกลงของอุปกรณ์ไอที ยิ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านไอทีให้คนเชียงใหม่ ด้วยทักษะที่เกิดขึ้นได้ง่ายบวกกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันที่กำลังให้ความสนใจในบุคคลากรที่มีความสามารถที่หลากหลาย ในยุคหลอมรวม ส่งผลให้ผู้ที่มีความสามารถหรือมีความรู้ที่หลากหลาย มีโอกาสในการทำงานมากขึ้น

เมื่อปัญหาคือการศึกษาแล้วการแก้ปัญหาคืออะไร ??

     นายณัฐพล จิตรีชาติ กล่าวว่า ตนเคยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการทำงานด้านไอที แต่บุคคลที่มาสมัครและเข้ารับการสัมภาษณ์กลับขาดความรู้ความสามารถที่สำคัญ เนื่องจากปัญหาด้านการศึกษา โดยนายณัฐพล กล่าวอีกว่า เดิมทีตนไม่ได้จบงานด้านสายไอทีมา แต่ด้วยความสนใจและความพยายามในการศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเอง ส่งผลให้ตนมีความสามารถและประสบการณ์ จึงนำสิ่งเหล่านั้นมาแบ่งปันให้กับสังคม ผ่าน Donate Workshop

ผมเชื่อมั่นว่าสังคมแห่งการแบ่งปันเป็นสังคมที่ยั่งยืน ผมจึงได้แบ่งปันเวลาและประสบการณ์ที่ได้จากการทำงาน มาเป็นการจัดกิจกรรม Workshop แบบ Donate ซึ่งหมายความว่าทุกๆกิจกรรมที่ผมจัดขึ้นมาภายใต้แนวคิดนี้ ผมจะไม่เรียกเก็บค่าลงทะเบียนใดๆจากท่านเลยแม้แต่สตางค์เดียว และไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงใดๆเกิดขึ้นด้วย เพื่อทำลายกำแพงเรื่องค่าใช้จ่ายที่มาปิดกั้นการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ทุกๆท่านก็จะได้ประโยชน์ต่อไปในการเรียน การทำงาน ส่วนท่านใดที่เห็นว่าการได้มาร่วม Workshop กับผมแล้วท่านได้รับประโยชน์ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง แล้วอยากจะสนับสนุนผมตามกำลังที่ท่านจะทำได้นั้น ท่านสามารถทำการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ครับ

คำกล่าวของนายณัฐพล จิตรีชาติ ผู้จัด Donate Workshop บนเว็บไซต์ ThaiDevelopers ถึงที่มาของก่อนก่อตั้ง Donate Workshop

Donate Workshop คืออะไร ?

     จังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรม Workshop ด้านไอทีมากมายไม่ว่าจะเป็น Workshop แบบฟรี, Workshop แบบบริจาค และWorkshop แบบมีค่าใช้จ่าย ซึ่งแต่ละ Workshop มักได้รับความสนใจจากชาวเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะว่าชาวเชียงใหม่มีทักษะด้านไอทีอยู่แล้ว และสายงานไอทีในเชียงใหม่ก็มีเปิดรับอยู่เป็นจำนวนมาก

     อาจารย์ประกาศิต มองว่า Workshop เป็นกิจกรรมที่มีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ SiPA, องค์กรเอกชน ที่มีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ก็จะจัด Free Workshop ขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว, รวมถึงในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีการจัด Workshop เช่น Free Workshop การถ่ายภาพ จากคณะการสื่อสารมวลชน, Free Workshop หลักสูตร 3 Days Workshop จากสถาบันภาษา เป็นต้น โดยการ Workshop ฟรีนั้นมักจะเป็นการ Workshop ที่อาจไม่ได้ลึกหรือสามารถนำไปใช้ได้จริงได้มากนัก เพราะการ Workshop แต่ละครั้งย่อมมีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลและสถานที่ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการที่เราจะจัด Workshop ที่ดีได้นั้นนั้นสิ่งที่สำคัญคือ

” เราจัด Workshop เพื่อใคร ? และเราจัดWorkshop เพื่ออะไร ? “

     ซึ่งถ้าหากเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ ก็จะทำให้การจัด Workshop ของเราตรงกลุ่มเป้าหมายและได้ประโยชน์สูงสุด

     ด้านนายณัฐพล จิตรีชาติ ผู้จัด Donate Workshop เผยว่าการ Workshop คือการเปลี่ยนจากการสอนแบบตัวหนังสือหรือในห้องเรียนมาเป็นการปฏิบัติจริง โดยมีวิธีคือ การเปิดผลลัพธ์ของการ Workshop ให้ผู้เข้าร่วมดูก่อน เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เข้าร่วม แต่ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการ Workshop ต้องผ่านการคัดเลือกมาแล้วจากผู้จัด โดยจะคัดเลือกผู้ที่สนใจจริงๆ และสนใจที่จะทำงานด้านไอที เนื่องจากความสนใจของผู้เข้าร่วม และเป้าหมายในการทำงานจะส่งผลให้ Workshop ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ และผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการ Workshop สูงสุด

     ส่วนการ Donate คือผู้เข้าร่วมการ Workshop ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเข้าร่วม เพียงแต่ว่าผู้เข้าร่วมสามารถบริจาคได้ตามความสมัครใจ สาเหตุที่ต้องมีการบริจาก เนื่องจากว่ามีผู้ที่ให้ความสนใจมีเป็นจำนวนมากจนต้องย้ายสถานที่จัด Workshop จากเดิมคือที่ทำงานของ นายณัฐพล ไปเป็นที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ซึ่งส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายตามมา เลยมีการ Workshop แบบ Donate ขึ้นมา

     การจัด Donate Workshop เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2555 และจัดทำมาแล้ว 3 Season ด้วยกัน โดยแต่ละ Season ก็จะมี 8 Episode ซึ่งถ้าหากเข้ารับการ Workshop ครบทุกครั้ง อย่างน้อยผู้เข้าร่วมต้องสามารถเขียนแอพพลิเคชัน 1 แอพพลิเคชัน ทั้งนี้เนื้อหาโดยรวมแต่ละ Season จะประกอบไปด้วยการเขียน Website, การเขียนแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

คนเชียงใหม่กับ Donate Workshop

     ไม่เพียงแค่คนเชียงใหม่ แต่คนภาคเหนือด้วยเช่นกันที่ให้ความสนใจใน Donate Workshop ไม่ว่าระยะทางจะไกลเพียงใด ต่างก็มานะพยายามเพื่อมาเข้าร่วม Worlshop ในทุกๆครั้ง แต่ผู้เข้าร่วมที่มากมายหลากหลายที่ ย่อมมีปัญหาที่ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเวลา กล่าวคือเวลาของแต่ละท่านมักไม่ตรงกันและทำให้การจัด Workshop บางครั้งอาจต้องเลื่อนวันจัดออกไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วม Workshop จากทั่วภาคเหนือได้เข้าร่วมการ Workshop แต่ละครั้ง และผู้ที่เข้าร่วมมีอยู่หลากหลายอายุด้วยกันที่ให้ความสนใจ Donate Workshop ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ไปจนถึงวัยเกษียณ ซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากในการที่จะ Workshop ภายใต้ความต่างทางอายุ แต่ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินกว่าความพยายามของนาย ณัฐพล โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย นั่นก็คือการ Live Streaming และ การบันทึก Video ระหว่างการ Workshop ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถกลับมาดูย้อนหลัง ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจจนสามารถที่จะลงมือทำได้ แม้ว่าจะตามไม่ทันใน Class ก็ตาม

      ทั้งนี้การ Workshop แต่ละครั้งจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการ Research จากผู้เข้าร่วมก่อน โดยแต่ละครั้งจะเลือกเรื่องที่เป็นกระแส เพื่อเป็นการดึงดูดผู้ที่สนใจอยู่แล้วและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยการ Workshop แต่ละครั้งจะอยู่ภายใต้แนวคิด “สอนให้ทำให้ได้ และทำเป็นจริงๆ” นายณัฐพล กล่าว

สิ่งที่คาดหวังในอนาคต

     จากปัญหาที่พบนำไปสู่ Donate Workshop ซึ่ง นายณัฐพล คาดหวังว่าแรงงานในเชียงใหม่มีความแข็งแรงขึ้น มีความรู้ความสามารถมากขึ้น เมื่อเจอแบบทดสอบก่อนเข้าทำงานก็สามารถที่จะทำได้และตอบโจทย์ตลาดแรงงาน สิ่งที่สำคัญคืออยากให้ตลาดแรงงานด้านนักพัฒนาในเชียงใหม่ขยายใหญ่ขึ้น เพื่อช่วยลบล้างแนวคิดที่ว่า “อยากได้งานดีๆ เงินดีๆ ต้องไปทำงานที่กรุงเทพฯ” นายณัฐพล อยากเห็นแรงงานที่มีคุณภาพของเชียงใหม่ ทำงานที่เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเชียงใหม่ และเพื่อเป็นการเพิ่มทรัยากรบุคคลด้านไอทีให้เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญเป็นการตอบแทนสังคมต่อไป

     Donate Workshop อาจไม่ใช่ช่องทางเดียวในการพัฒนาบุคลากรในการทำงานให้มีคุณภาพ แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้การ Workshop นั่นก็คือการไม่หยุดอยู่กับที่ของตัวบุคคล เนื่องจากว่าโลกของเรามีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการที่เราหยุดอยู่กับที่ เท่ากับการที่เราพร้อมที่จะตามหลังคนอื่นๆ ดังนั้นการพัฒนาตัวเองและหาความรู้ให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลา เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง เพื่อให้พร้อมต่อการพัฒนาประเทศชาติ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อ ASEAN ที่ได้เริ่มขึ้นแล้ว

ขอบคุณรูปภาพข้อมูลอ้างอิง จาก Thai Developers

นาย สุรสิทธิ์ เหลาภา และ นาย สุทธิ เมืองอินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานสารคดีเชิงข่าว (งานคู่)

2 thoughts on “สารคดีเชิงข่าว : Donate Workshop

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *